Monday 19 February 2024

శారీరక_మరియు_మానసిక_ఆరోగ్యాన్ని_మెరుగుపరిచే_కొన్ని_సాధారణ Naveen Nadiminti వైద్య నిలయం సలహాలు

*శారీరక_మరియు_మానసిక_ఆరోగ్యాన్ని_మెరుగుపరిచే_కొన్ని_సాధారణ  Naveen Nadiminti వైద్య నిలయం సలహాలు*

          ఒకే విషయాన్ని పదేపదే ఆలోచించడం, దీర్ఘాలోచన నుండి బయటపడకపోవడమే డిప్రెషన్. మనసుని,ఆలోచనల్ని మనల్ని వేధించే విషయాల నుంచి మరల్చడమే మందు.. ఇష్టమైన పని చేయడం ద్వారా డిప్రెషన్ ను నియంత్రించవచ్చు..డ్రాయింగ్, డ్యాన్స్, సింగింగ్,స్విమ్మింగ్ ఇలా ఏదోక వ్యాపకం పెట్టుకుంటే మనసు మళ్ళీ మామూలు స్థితికి వస్తుంది..

*మానసిక_ఆరోగ్యానికి_కావాల్సినవి*

వత్తిడి ని ఎదుర్కోడానికి సమగ్ర ప్రణాళిక
కాస్త మంచి సంబంధ బాంధ్యవ్యాలు
మన మేధస్సు కి తగిన సవాళ్లు
జీవితం పట్ల కొంత కృతజ్ఞతా భావం
ఒకవేళ ఏదైనా చిన్న పెద్ద సమస్య ఉంటే దాన్ని మగ్గబెట్టకుండా సైకాలజిస్ట్ లేదా కౌన్సిలింగ్ / కోచింగ్ సపోర్ట్ తీసుకొనే విజ్ఞత
పై చెప్పిన విషయాలు అన్నీ నిబద్ధత తో దీర్ఘకాలంలో ఆచరించడం అతి ముఖ్యమైనది , ఈ విషయంలో పరిణతి అభివృద్ధి అమాంతంగా జరిగిపోదు కానీ క్రమ క్రమంగా సాధ్యమే
         చాలా మటుకు కష్టాలన్నీ మానసికమైనవే - తీవ్రమైన సమస్యలనుకునే చాలా ఇబ్బందులకి కాలమే పరిష్కారాలిస్తుంది వైద్య నిలయం లింక్స్
https://fb.me/7ajMMwzYN

అంతవరకూ ఆ ఆ సమస్యల గురించి , పరిస్థితుల గురించి మనం అతిగా ఆలోచించడం వల్లనే అవి కష్టాలలా తోస్తాయి నిజానికి - కనుక మనం మార్చలేని విషయాలపట్ల , ఇతరుల ప్రవర్తనల పట్ల అంతగా ఆలోచించకుండా ఏదో ఓ పనిలోనో , వ్యాపకాలు కల్పించుకోవడమో చేస్తే డిప్రెషన్ నుండి చాలా సులువుగా బయటపడవచ్చు
ధన్యవాదములు 🙏
మీ Naveen Nadiminti,
ఫోన్ 097037 06660 

*effective_ways_to_gain_both_physical_and_mental_health?*

When it comes to improving both your physical and mental health, you're on the right track! Taking care of these two aspects goes hand-in-hand, and what benefits one often benefits the other. Here are some effective ways to achieve this:

*Physical Health:*

Move your body: Aim for at least 150 minutes of moderate-intensity exercise or 75 minutes of vigorous-intensity exercise per week. Find activities you enjoy, whether it's dancing, swimming, cycling, team sports, or simply brisk walking. Even small bursts of activity throughout the day can be beneficial.
Nourish your body: Eat a balanced diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean protein. Limit processed foods, sugary drinks, and unhealthy fats. Stay hydrated by drinking plenty of water throughout the day.
Prioritize sleep: Aim for 7-8 hours of quality sleep each night. Establish a regular sleep schedule, create a relaxing bedtime routine, and optimize your sleep environment for darkness and quiet.
Mental Health:

Manage stress: Practice relaxation techniques like deep breathing, meditation, yoga, or tai chi. Engage in activities you find enjoyable and de-stressing, such as spending time in nature, listening to music, or reading.
Connect with others: Social interaction is vital for mental well-being. Spend time with loved ones, join a club or group, or volunteer in your community.
Challenge your mind: Engage in activities that stimulate your brain, such as learning a new language, playing puzzles, or reading challenging books.
Practice gratitude: Take time each day to reflect on the things you're grateful for. This can help shift your perspective and boost your mood.
Seek professional help: If you're struggling with your mental health, don't hesitate to seek professional help from a therapist or counselor. They can provide you with the tools and support you need to feel better.
Additional Tips:

Listen to your body and mind: Pay attention to your physical and emotional needs. Take breaks when you're feeling overwhelmed, and don't be afraid to say no to things that will drain your energy.
Set realistic goals: Don't try to change everything at once. Start with small, achievable goals and gradually build from there.
Be patient: Improving your physical and mental health takes time and effort. Don't get discouraged if you don't see results immediately. Just keep at it, and you'll eventually reach your goals.
Remember, consistency is key. By incorporating these practices into your daily routine, you can create a foundation for a healthier and happier you, both physically and mentally.
*Dear friends, this community group*
       created exclusively for health care related information only.Those who are interested can join with the above link.please note those who are already receiving messages from me directly can exit from this group. 
*As you all know that Prevention is better than cure and our aim is to spread awareness to as many as possible*. 
   https://chat.whatsapp.com/FtWJiopd2Ms8uXhO7GG7t1

No comments:

Post a Comment